III sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

24.12.2018

28 grudnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się III sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dziesięć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) budżetu miasta Zabrze na 2019 rok

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048,

3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 rok.,

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2048,

5) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,

6) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej – Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Zabrze na lata 2019-2023,

7) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie Świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

9) zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Zabrze,

10) bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.