II sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

11.12.2018

12 grudnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się II sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych siedem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok,

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2019 rok,

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2019 rok,

4) zmiany uchwały Nr LIV/639/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr LIX/708/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,

5) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

6) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Zabrze w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach,

7) złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.