Wystąpienie inauguracyjne Prezydent Zabrza

26.11.2018

23 listopada podczas pierwszej sesji Rady Miasta Zabrze kadencji 2018-2023 Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza w swoim wystąpieniu zaprezentowała kierunki rozwoju miasta w kolejnych latach.

 

Wystąpienie inauguracyjne Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza

Rozpoczęcie nowej kadencji, to czas wspólnej pracy z radnymi Rady Miasta, dla dobra mieszkańców, której celem jest kontynuacja zrównoważonego rozwoju Zabrza.

Dziś słowa wdzięczności kieruję przede wszystkim pod adresem mieszkańców, którzy głosując, kolejny raz obdarzyli mnie zaufaniem i opowiedzieli się za programem rozwoju Zabrza. Dziękuję także tym, którzy w minionych tygodniach włączyli się w debatę publiczną o kierunkach rozwoju miasta. W sposób szczególny chcę podziękować mojej rodzinie i przyjaciołom za wspieranie mnie w trudnych chwilach kampanii.

Pragnę również podziękować innym uczestnikom kampanii wyborczej za udział w dyskusji o przyszłości Zabrza. Szanując poglądy kontrkandydatów oraz osób, które z ramienia różnych partii, organizacji i stowarzyszeń skorzystały z prawa wyborczego w tegorocznych wyborach samorządowych dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wkład w debatę o mieście.
W tym wyjątkowym dniu pragnę ukłonić się Państwu Radnym. Zarówno tym, którzy od wielu już kadencji angażują się w pracę samorządu jak też osobom debiutującym w tej roli. Zapraszam do wspólnej pracy w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój Zabrza. Wierzę, że ponad podziałami politycznymi będziemy w stanie zjednoczyć się w pracy dla dobra mieszkańców i miasta.

Na forum Rady Miejskiej chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie przekształcania dawnego ośrodka przemysłu ciężkiego w nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom, otwarte i gościnne. I do pracy tej wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Rozpoczynającą się kadencję wyznaczać będą działania skoncentrowane wokół zadań ważnych dla mieszkańców.

Medycyna:
Dlatego ważnym jest ugruntowanie rozpoznawalnej marki Zabrza jako ośrodka nowoczesnej medycyny oraz centrum naukowego, dydaktycznego i wdrożeniowego w zakresie innowacyjnych technologii medycznych. Oznacza to dalszą rozbudowę Szpitala Miejskiego, gdzie powstają nowe oddziały ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Kontynuację świadczenia wysokiej jakości usług medycznych przez Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Istotny jest rozwój dobrej współpracy z Śląskim Centrum Chorób Serca, sztandarową placówką medyczną, gdzie dziś prof. Marian Zembala, a wcześniej prof. Zbigniew Religa rozsławia dobre imię Zabrza w kraju i świecie. Wspieranie inicjatyw Śląskiego Uniwersytetu Medycznego spowodowało m.in., że rozwija się baza dydaktyczna z rewitalizowanym kampusem w Rokitnicy, a przy pl. Dworcowym powstało Centrum Symulacji Medycznej. I kolejne inicjatywy wspierane przez zabrzański samorząd: Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej uruchamia w Zabrzu Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, a Śląskie Centrum Chorób Serca uruchomi Śląski Ośrodek Kliniczno-Naukowy Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.
Ważne, aby wspólnie tworzyć w Zabrzu silny ośrodek medyczny.

Gospodarka:
Utrzymanie klimatu przyjaznego przedsiębiorczości, a także dalszy rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wspierając konkurencyjność miasta kosztem 65 mln zł z pozyskanych środków unijnych i budżetu miasta rozbudowaliśmy infrastrukturę w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie obecnie kolejne firmy otwierają swoje zakłady i tworzą miejsca pracy. Dziś już zaprosiliśmy 18 firm, których inwestycje warte są 300 mln zł i tworzą 500 nowych miejsc pracy. Wśród nich są takie firmy jak: Electrolux, Schoeller Allibert czy Metal Solution.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych:
Nadal będziemy przygotowywać wnioski pozwalające aplikować o dofinansowania z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na projekty infrastrukturalne, ekologiczne i społeczne. Dotychczas zrealizowaliśmy łącznie ponad 400 projektów uzyskując 1,3 mld zł dofinansowania. Potwierdza to wskaźnik majątku Zabrza w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w 2007 wynosił ok. 5500 zł, a w ubiegłym roku przekracza już 17 500 zł. Efektywne pozyskiwanie funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych zapewnia dalszy rozwój miasta, które korzystać może z form bezzwrotnego lub umarzalnego dofinansowania.
Nadal będziemy poddawać finanse miasta badaniom niezależnych międzynarodowych agencji ratingowych, aby uzyskać diagnozę dotyczącą perspektywy ekonomicznej Zabrza, która obecnie jest stabilna i gwarantująca perspektywiczny rozwój.

Budżet inwestycyjny:
Naszym celem jest wszechstronny rozwój Zabrza. Dzięki inwestycjom wzrósł majątek gminy z poziomu 900 mln zł w 2006 do ponad 3,5 mld zł. To obiekty kubaturowe, budynki mieszkalne, szpital, szkoły, przedszkola, baseny czy drogi z oczekiwaną od dziesięcioleci, a właśnie rozpoczętą modernizacją ul. Piłsudskiego. Realizując te projekty inwestycyjne wciąż dążyć będziemy do poprawy jakości życia w Zabrzu, tak aby było miejscem, gdzie nowoczesnej gospodarce, medycynie i nauce towarzyszy kultura i sport.

Polityka mieszkaniowa:
Problemy demograficzne kraju dotykają również Zabrze. Na Górnym Śląsku, oprócz typowych obecnie zjawisk demograficznych, zwłaszcza wyjazdu młodych ludzi do bogatszych krajów Unii Europejskiej, mamy do czynienia z jeszcze jedną przyczyną. Pracownicy, którzy przyjechali do nas w latach 60-tych i 70-tych często wracają w swoje rodzinne strony.
Szansą Zabrza jest stwarzanie tu przyjaznych miejsc do zamieszkania. Celem najbliżej kadencji będzie tworzenie nowej dzielnicy Zabrza. Pomiędzy osiedlami Kopernika, Mikulczycami i Maciejowem ma zamieszkać ponad 1000 mieszkańców. Uzbrajamy te tereny, aktualnie są budowane nowe drogi. Planujemy przygotować także działki do sprzedaży indywidualnej.
Szansę na rozwój budownictwa mieszkaniowego upatruję także w rządowych programach mieszkaniowych. Nadal będziemy rozwijać budownictwo w ramach systemu budownictwa społecznego ze wsparciem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Polityka społeczna:
W minionej kadencji udało się nam utworzyć w Zabrzu miejsca w żłobkach, które w 100 proc. zaspokajają potrzeby mieszkańców. Nadal będziemy wspierać tą działalność. Aktualnie remontowane są żłobki miejskie. Będziemy proponować budowę następnego, przy ulicy Niedziałkowskiego. Istotnym problem jest wsparcie dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Chcemy powołać i rozwijać dla nich specjalny ośrodek w Biskupicach. Celowe jest także rozwijanie ośrodków wparcia seniorów. Chcemy powoływać i prowadzić kolejne ośrodki dzienne dla seniorów. Zabrze jest jednym z miast, które najlepiej współpracują z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej. Przeznaczmy na ten cel ok. 8 mln zł rocznie. Będziemy rozwijać tę współpracę.

Aktywizacja młodzieży:
Dużym wyzwaniem będzie dla nas dalsza aktywizacja młodzieży i tworzenie warunków dla ich pełniejszego uczestnictwa w życiu miasta. Jestem przekonana, że wspólnie z młodymi ludźmi uda się nam ożywić centrum miasta oraz zaproponować takie inicjatywy jak dalsze tworzenie ścieżek rowerowych, skateparków czy przestrzeni dla rekreacji. Działania te mają integrować młodych ludzi i zachęcać ich do spędzania wolnego czasu w Zabrzu.

Bezpieczeństwo:
Zbudowaliśmy system monitoringu wizyjnego. Wymaga on jednak rozbudowy. Dzięki dużemu projektowi, wspieranemu ze środków Unii Europejskiej zbudowaliśmy w mieście sieć światłowodową. To umożliwi dalszą, sukcesywną rozbudowę naszego systemu monitoringu.

Dziedzictwo:
Dla Zabrzan dziedzictwo naszych przodków jest bardzo ważną wartością. Dlatego konsekwentne rewitalizowaliśmy i nadawaliśmy nowe funkcje zabrzańskim zabytkom udostępniając kolejne obiekty dla celów turystycznych. Wzbogacając Śląski Szlak Zabytków Techniki zainwestowaliśmy ponad 200 mln zł pozyskując środki bezzwrotne i umarzalne. Dzięki temu nowe życie otrzymały m.in. Kopalnia „Guido”, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna czy sztolnia Królowa Luiza. Na kontynuację takich działań pozyskaliśmy w tym roku kolejnych przeszło 59 mln zł. Nadal rozwijać więc będziemy zabrzański szlak postindustrialny z rewitalizacją wieży ciśnień i budynku dawnego starostwa powiatowego z historyczną salą witrażową. Turystyka to nie tylko szansa na rozwój miasta i cecha wyróżniająca Zabrze. Pamiętajmy, że jedno nowe miejsce pracy w tej branży generuje powstanie kolejnych czterech w innych sektorach gospodarki.

Kultura:
Bogate propozycje Filharmonii Zabrzańskiej, Teatru Nowego oraz Domu Muzyki i Tańca lokują nas w czołówce regionu. Tę ofertę uzupełnia aktywna działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, licznych chórów z Resonans Con Tutti na czele czy jedną z niewielu już orkiestr górniczych. Zamierzamy utrzymać pozycję miasta, które dba o zapewnienie licznych propozycji kulturalnych skierowanych dla różnych odbiorców, od uczestników festiwali jak Międzynarodowy Festiwal im. Pendereckiego po miłośników muzyki popularnej.

Sport:
Sport jest ważnym obszarem aktywności mieszkańców. Tworząc infrastrukturę dla sportu amatorskiego i rekreacji nie zapominamy, że Górnik Zabrze jest jedną z marek Zabrza i przyczynia się do rozsławiania miasta w Polsce, Europie i świecie. Podobnie jak sukcesy piłkarzy ręcznych. Wielosekcyjny niegdyś Górnik Zabrze obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Jest jedyną polską drużyną piłkarską, która zagrała w finale europejskich rozgrywek. Do tych wspaniałych sukcesów nawiązują dziś piłkarze występujący na nowoczesnej Arenie Zabrze, która jest miejscem życia sportowego, rekreacyjnego czy kulturalnego. Szkoląc młodzież daliśmy podwaliny pod funkcjonowanie drużyny opartej na młodych i ambitnych zawodnikach. Kontynuacją tego procesu będzie m.in. stworzenie nowoczesnego ośrodka treningowego.

Ekologia i polityka śmieciowa:
Wśród priorytetów ważna jest dla nas również ekologia. W tym obszarze kontynuowane będą działania związane z poprawą jakości powietrza, na które w ostatnich 10 latach miasto przeznaczyło ok. 200 mln zł.
Walka ze smogiem, to nie tylko wymiana źródeł ciepła. To również inne działania, a w tym m.in.: związane z oszczędzaniem energii,; zwiększaniem powierzchni terenów zielonych; poprawą stanu dróg oraz tworzeniem dróg/obwodnic miasta; rekultywacją terenów zdegradowanych; edukacją i kontrolą oraz współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi. Należy podkreślić, że wszystkie wymienione działania zostały uwzględnione w obowiązujących oraz przygotowywanych dokumentach strategicznych takich jak: Strategia Rozwoju Miasta Zabrze do roku 2030, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Adaptacji Miasta do Zmian Klimatu. Poprzez przystąpienie do Międzynarodowego Porozumienia Burmistrzów zobowiązaliśmy się się zaplanowania i realizacji działań związanych z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla i adaptacją miasta do zmian klimatu.

Ważnym obszarem działania pozostanie gospodarka odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców. Na przestrzeni kilku lat system ten dostosowywany był do częstych zmian prawa oraz oczekiwań mieszkańców i zarządców nieruchomości. Mieszkańcom zapewniono szeroki wachlarz usług dodatkowych w ramach opłaty, która jest jedną z korzystniejszych wśród miast na prawach powiatu położonych na terenie Metropolii.
Doprowadziliśmy do podjęcia przez spółkę FCC inwestycji hermetyzacji biologicznego przetwarzania odpadów. W dalszym ciągu przebieg inwestycji będzie monitorowany. Planowany termin zakończenia to lato przyszłego roku.

Szanowni Państwo

Wszystkie te zadania realizować będziemy zgodnie ze „Strategią Rozwoju Miasta Zabrze 2030” przyjętą przez Radę Miasta uchwałą [nr LIX/709/18] z dnia 27 sierpnia 2018 roku, a poprzedzoną licznymi konsultacjami społecznymi z ekspertami i mieszkańcami. Zapraszam do analizy tego dokumentu i zgłaszania uwag oraz sugestii.

Program na bieżącą kadencję bazuje na działaniach konsekwentnie realizowanych przez ostatnią dekadę. Rozwój naszego miasta jest powodem do dumy. Nie można jednak zapominać o pozycji, z której rozpoczynaliśmy pracę. Dzisiaj już mało kto pamięta, że przed dekadą bezrobocie wynosiło ponad 20 proc., a obecnie ok. 5 proc. Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego, z którym niegdyś utożsamiano Zabrze przyniosła ogromne koszty społeczne. Udało się jednak spowodować, że tysiące miejsc pracy zlikwidowanych w kopalniach czy zakładach okołogórniczych powstało w innych gałęziach gospodarki związanych z usługami, produkcją opartą o nowoczesne technologie, medycyną, nauką czy turystyką. Musieliśmy się uporać z degradacją ekologiczną terenów poprzemysłowych rekultywując m.in. 180 hektarów wokół Bytomki. Rozwiązywaliśmy poważne problemy społeczne jak np. kwestię mieszkań pohutniczych sprzedanych wraz z lokatorami. Z determinacją przeprowadziliśmy trudne projekty modernizacyjne jak np. wymianę wodociągów i kanalizacji, termorenowację obiektów użyteczności publicznej, itd. Wykonaliśmy wiele prac remontowych, od układu komunikacyjnego poprzez placówki oświatowe po szpital miejski. Rewitalizujemy obiekty poprzemysłowe dla uratowania dziedzictwa industrialnego i turystyki oraz inwestujemy w tworzenie w Zabrzu ośrodka akademickiego. Dbamy o czystość i estetykę miasta. Teraz przed nami nowe wyzwania, których zarys przedstawiłam.

Pracować będziemy dla dobra mieszkańców, którzy są największym potencjałem Zabrza. Opieramy tę pracę o system wartości uniwersalnych, w którego centrum znajduje się Rodzina i poszanowanie godności Człowieka.

Priorytetem samorządu pozostaje ciągła poprawa jakości życia. Miasto to bowiem przestrzeń dla mieszkańców, którzy tworzą wspólnotę. A samorząd ma zabezpieczać potrzeby tej wspólnoty. I dlatego – ponad podziałami – zapraszam do wspólnej pracy dla dobra Zabrza.

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrza