Zabrze przestrzenią rozwoju

Rodzaje działalności wymagających uzyskanie koncesji.

07.11.2018

W pierwszej kolejności wskazać należy, że koncesja jest to pozwolenie na działalność gospodarczą, która dotyczy przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli albo ważny interes publiczny. Jest również jednym z najbardziej wymagających rodzajów pozwoleń.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców, wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być wykonywana, jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia.

Tak, więc konieczność posiadania koncesji dotyczy przed wszystkim firm, które zajmują się obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, paliwem i energią, ochroną osób i mienia czy rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych.

Na gruncie przepisów prawa uzyskanie koncesji wymagają działalności gospodarcze m.in. w zakresie:

poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;

przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;

ochrony osób i mienia;

rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;

przewozów lotniczych;

prowadzenia kasyna gry.

Warto również wskazać, że pochodnymi działalnościami, które wymagają uzyskania np. licencji lub wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej wymagają:

produkcja i handel alkoholem – wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego, handel alkoholem;

działalność turystyczna – organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;

działalność medyczna – prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;

niektóre działania związane rolnictwem – konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin, obrót materiałem siewnym;

prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

prowadzenie domu składowego – prowadzenie przedsiębiorstwa składowego;

pośrednictwo pracy – świadczenia usługi pośrednictwa pracy, prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych;

przewozy – przewozy lotnicze, wykonywaniu krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, przy przewozach taksówkowych, przewozach kolejowych osób lub rzeczy, udostępniania pojazdów trakcyjnych, regularny przewozów osób;

organizacja wyścigów konnych;

produkcji tablic rejestracyjnych;

wywóz śmieci;

prowadzenie kantoru;

działalność telekomunikacyjna;

wykonywaniu czynności syndyka;

prowadzenie stacji kontroli pojazdów;

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

2. Składanie wniosków o koncesję.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że wniosek o udzielenie lub o zmianę koncesji składa się właściwemu organowi koncesyjnemu, którym jest organ administracji publicznej tj. minister, a niekiedy organ szczególny lub wojewoda bądź starosta. Właściwe organy są określone w przepisach regulujących poszczególne rodzaje działalności wymagającej koncesji. Oznacza to, że aby dowiedzieć się, do jakiego organu administracji publicznej należy złożyć wniosek o koncesję, trzeba sięgnąć do przepisów o danej działalności np. chcąc rozpocząć działalność zajmującą się przewozami lotniczymi, trzeba zapoznać się z Ustawą prawo lotnicze, w której wskazany jest właściwy organ do rozpoznawania spraw.

2.1 Właściwe organy.

W związku z powyższym należy wskazać, do jakiego konkretnie organu administracji publicznej należy złożyć dany wniosek koncesyjny:

Minister właściwy do spraw środowiska lub też w sprawach niezastrzeżonych dla tego ministra wojewoda lub starosta – udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub dwutlenku węgla;

Minister właściwy do spraw wewnętrznych – udziela koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – udziela koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, transportowanie i sprzedaż paliw i energii;

Minister właściwy do spraw środowiska – udziela koncesji na przesyłanie dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;

Minister właściwy do spraw wewnętrznych – udziela koncesji na ochronę osób i mienia, czyli działalność tzw. agencji ochrony;

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – udziela koncesji na przewozy lotnicze;

Przewodniczący Krajowej rady Radiofonii i Telewizji – udziela koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;

Minister Finansów – udziela koncesji na prowadzenie kasyn gry.

2.2 Dokumenty składane do wniosków.

Pomimo różnych rodzajów działalności koncesjonowanej każdy wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać takie dane jak firma przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adresu, numer identyfikacji podatkowej (NIP), określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja itp.

Jednakże przepisy regulujące poszczególne rodzaje działalności, które wymagają koncesji mogą określać dodatkowe informacje i dokumenty, jakie trzeba wskazać oraz załączyć do wniosku. W takim przypadku we wniosku należy podać wymagane informacje oraz dołączyć dokumenty. Będą to m.in. np.:

W przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub dwutlenku węgla, szczegółowe wymogi dot. informacji i dokumentacji określają przepisy Prawa geologicznego i górniczego. Będzie to np. wskazanie celu, zakresu i rodzaju prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz zamieszczenie informacji o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach, wskazanie minimalnej kategorii rozpoznania złoża, określenie złoża kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia oraz wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny (art. 24, 25, 26, 27 i 28);

W przypadku wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, szczegółowe wymogi dot. informacji i dokumentacji określają przepisy ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Będzie to np. dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności koncesjonowanej spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska, odpowiednie zaświadczenia lekarskie (art. 12);

W przypadku wniosku o udzielenie koncesji na przewozy lotnicze szczegółowe wymogi dot. informacji i dokumentacji określają przepisy ustawy Prawo lotnicze. Będzie to np. dokument określający status prawny wnioskodawcy, dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę, co najmniej jednym zarejestrowanym na terytorium Wspólnoty statkiem powietrznym, którego jest właścicielem, oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on wstanie likwidacji (art. 166).

Ważne: Jak widać powyżej, wymogi dot. dodatkowych informacji oraz dokumentów dla określonych działalności wymagających koncesji są bardzo różnorodne. Dlatego też, jako przedsiębiorca chcący rozpocząć działalność związaną z poszukiwaniem, rozpoznawaniem kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, przewozami lotniczymi, prowadzeniem kasyna gry, powinieneś zajrzeć do konkretnych ustaw, które regulują, jakie konkretnie dokumenty, informacje, zaświadczenia, oświadczenia należy złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji.

Pamiętaj, że zgodnie z art. 38 Prawa przedsiębiorców, organ koncesyjny zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ, szczegółową informację o wszelkich warunkach uzyskania koncesji.

2.3 Kryteria rzeczowe dla udzielenia koncesji.

Warto również wspomnieć, że w przypadku wniosków koncesyjnych kluczowe znaczenie mają kryteria rzeczowe, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać koncesję. Tak, więc przygotowując wniosek i załączniki trzeba o nich pamiętać. Wspominane kryteria możemy podzielić na reglamentowane i regulowane. Jednak w pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że reglamentacja oznacza prawne wyłączenie pewnych dóbr ze sfery wolnych stosunków gospodarczych w zakresie produkcji, wymiany, posiadania, przechowywania itp. Natomiast regulacja to instrument polityki gospodarczej rządu i/lub władz lokalnych, stosowany w celu wymuszenia na prywatnych firmach pożądanych zachowań rynkowych lub kontroli tych zachowań.

Kryteria reglamentowane w przypadku wniosków koncesyjnych są to takie kryteria, które są ściśle określone przez przepisy prawa poprzez szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Innymi słowy są to kryteria, które ograniczają działalność gospodarczą. Będą to m.in. takie działalności jak firmy ochroniarskie czy sieci komórkowe. Często można się spotkać przy działalnościach reglamentowanych z organizowaniem przetargów jak w przypadku sieci komórkowych. Aby móc wziąć udział w danym przetargu należy spełniać określone kryteria. Dlatego też nie każdy przedsiębiorca będzie mógł wziąć udział w przetargu czy też wykonywać daną działalność jak np. wydobywanie i pozyskiwanie złóż.

Jeżeli natomiast chodzi o kryteria regulowane są to również takie kryteria, które ograniczają działalność gospodarczą. Regulacje działalności są formą reglamentacji działalności gospodarczej tj. sposobu na ograniczenie wolności działalności gospodarczej. Wskazać należy, że kryteria regulowane są najłagodniejszymi kryteriami, aby uzyskać koncesję czy też zezwolenie. Jednakże wymagają one ze strony przedsiębiorcy o wiele większego zaangażowania i wysiłków. Trzeba również uważać na to, że jeżeli działalność gospodarcza, którą chcemy prowadzić, podlega reglamentacji, nie może ona być działalnością nieewidencjonowaną.

Ponadto wskazać należy, że tzw. działalność jedynie regulowana, a nie koncesjonowana powinna jednak być wpisana do właściwego rejestru, aby móc ją wykonywać. I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy stanowią, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia warunki określone tymi przepisami i po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej. Jako przykład można tu wymienić działalności:

prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

prowadzenie stacji kontroli pojazdów;

organizowanie imprez turystycznych;

działalność kantorowa;

działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Polski, pośrednictwa do pracy za granicą obywateli polskich, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

3. Procedura administracyjna w sprawie wniosków koncesyjnych.

3.1 Ogólne wymogi składania wniosków koncesyjnych.

Co do zasady zagadnienia koncesjonowania reguluje ustawa Prawo przedsiębiorców w rozdziale 4. Każdy wniosek o udzielenie koncesji, (ale również o pozwolenie na budowę, wodnoprawne czy też środowiskowe) powinien przede wszystkim:

wskazywać dane wnioskodawcy, w tym jego adres,

wskazać i adresować wniosek do organu właściwego do wydania decyzji,

określać treść żądania, którym będzie uwarunkowane wydanie decyzji tj., jakiego przedsięwzięcia dotyczyć ma dana decyzja oraz szczegółowego wskazania, na jakim obszarze przedsięwzięcie ma być zlokalizowane (miasto, ulica, numery ewidencyjne działek),

złożyć wymagane prawem załączniki.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji jest postępowaniem administracyjnym powszechnym wg. przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Dlatego też pismo w postaci wniosku koncesyjnego powinno (oprócz wskazanych powyżej) spełniać wymogi określone w art. 63 § 1, 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, a mianowicie:

Podania/wnioski (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (patrz e-administracja) przy zastosowaniu profilu zaufanego.

Podanie/wniosek powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie/wniosek wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Oprócz spełnienia wyżej wymienionych ogólnych wymogów dla złożenia wniosku o koncesję należy pamiętać o załącznikach, które są niezbędne do rozpoznania naszego wniosku. Jednakże wskazać należy, że w zależności od rodzaju działalności wymagającej koncesji będą określone inne wymogi szczególne dla załączników. Dlatego też warto wcześniej zapoznać się z konkretnymi wymogami, jakie trzeba spełnić, aby prowadzić daną działalność oraz jakie wymagane są dokumenty (załączniki) do danego wniosku.

Ważne: Wszelki informacje na temat warunków, jakie trzeba spełnić do uzyskania koncesji, co trzeba napisać we wniosku, jakie dokumenty trzeba załączyć oraz opłatach od wniosku możesz sprawdzić na stronach internetowych urzędów.

Jeżeli wniosek o koncesję jest już całkowicie skompletowany, można złożyć go w odpowiednim urzędzie czy ministerstwie. Po jego wniesieniu organ administracji publicznej zgodnie z art. 63 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego powinien:

potwierdzić wniesienie podania/wniosku, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

w przypadku urzędowego poświadczenia odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego powinno ono zawiera:

informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391 doręczanie pism drogą elektroniczną § 1d.

Oczywiście, jeżeli nasz wniosek będzie zawierał braki formalne to zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedsiębiorca będzie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

3.2 Rozpatrzenie wniosku o koncesję.

Podczas rozpatrywania wniosku o koncesję organ administracji publicznej bada czy jest właściwy do rozpoznania sprawy. W przypadku, gdy organ uzna się za niewłaściwy to niezwłocznie sam przekazuje sprawę do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 66 Kodeksu postępowania administracyjnego wyróżnia się kilka form załatwienia sprawy:

jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu,

odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania,

jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania, albo, gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie,

organ nie może jednak zwrócić podania z tej przyczyny, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy.

Następnym krokiem organu administracji publicznej jest merytoryczne rozpoznanie wniosku o koncesję oraz wydanie decyzji. Decyzja rozstrzyga sprawę, co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. Wskazać ponadto należy, że organ może z własnej inicjatywy lub też na wniosek wnioskodawcy przeprowadzić rozprawę zgodnie z art. 89 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ może również zwrócić się o opinie i ekspertyzy oceny, jeżeli sprawa tego wymaga zgodnie z art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3.3 Wydawanie decyzji w sprawie koncesji.

Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji organ koncesyjny bada przede wszystkim czy wniosek jest prawidłowo sporządzony oraz czy zawiera wszystkie załączniki. W przypadku uznania przez organ koncesyjny, że wniosek zawiera braki, przedsiębiorca zostanie wezwany do ich usunięcia na podstawie ogólnego przepisu k.p.a. art. 64 § 2, który stanowi, że jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Powyższe ma na celu ustalenie czy wnioskodawca załączył do wniosku dokumentację, która będzie poświadczać, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, a w razie konieczności wezwanie do jej uzupełniania. Ponadto organ przed wydaniem decyzji musi dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania określonej działalności gospodarczej, która jest objęta koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

3.4 Rodzaje decyzji.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, organ koncesyjny może w drodze decyzji odmówić udzielenia koncesji albo ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:

w przypadku niespełnienia warunków udzielenia koncesji;

ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli;

jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy albo przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;

w przypadku, gdy wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1857), jeżeli jest to w interesie publicznym;

w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Ponadto warto również wskazać, że koncesji udziela się na czas oznaczony. Termin udzielenia koncesji regulują przepisy poszczególnych ustaw. I tak, przykładowo koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba, że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

3.5 Organy wydające decyzję.

Jak już wcześniej wymieniono w pkt. 2.1. w zależności od rodzaju działalności wymagającej koncesji, wniosek o jej wydanie składa się do odpowiedniego organu. Ten właściwy wydaje również decyzję o jej udzieleniu czy też odmowie udzielania koncesji. Jednakże trzeba również wskazać, że wskazane wcześniej organy można podzielić na dwie zasadnicze kategorie, a mianowicie na organy naczelne i centralne administracji państwowej.

Do organów naczelnych wydających decyzje w sprawie wniosków koncesyjnych zaliczamy Minister Środowiska, Minister Finansów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast do organów centralnych zaliczmy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Przewodniczący Krajowej rady Radiofonii i Telewizji. Oprócz organów naczelnych i centralnych wyróżnia się również organy terenowe administracji państwowej, do których zaliczamy wojewodę czy starostę, które również są uprawnione do wydawania decyzji o udzielenie koncesji m.in. na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego. Jednakże z reguły organy terenowe wydają zezwolenia, pozwolenia np. na wywóz śmieci, prowadzenie kantoru, prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców.

Pamiętaj, że organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Jest on również obowiązany przekazać każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółową informację o ww. szczególnych warunkach niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.

Przedsiębiorco pamiętaj również, że zgodnie z art. 40 Prawa przedsiębiorców, organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie:

zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;

przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;

obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Natomiast osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:

wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;

żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.

Jeżeli organ kontrolny dopatrzy się uchybień to, organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

3.6 Odwołania.

Jeżeli organ administracji publicznej wyda w naszej sprawie decyzję odmawiającą udzielenia koncesji można oczywiście złożyć odwołanie. Organem właściwym do rozpatrzenia takiego odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Pamiętać należy o tym, że dowołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie od dnia jej ogłoszenia stronie.

W przypadku wydania negatywnej decyzji przez organ odwoławczy tj. podtrzymania decyzji organu pierwszej instancji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu odwoławczego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

4. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że jeżeli chcesz otworzyć działalność związaną z określoną działalnością taką jak poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin, choćby żwiru czy wapna, gliny, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją i obrotem paliwami i energią, ochroną osób i mienia, rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych czy tez przewóz lotniczy i prowadzenie kasyna gry to najpierw przede wszystkim sięgnij do odpowiednich ustaw, które regulują w sposób szczegółowy, co powinien zawierać wniosek koncesyjny oraz jakie dokumenty do niego dołączyć. Ponadto pamiętaj o sprawdzeniu, jaki organ koncesyjny będzie właściwy do jego rozpoznania oraz o kryteriach, jakie przepisane są do działalności reglamentowanie i regulowanej.

Pamiętaj również, że koncesja jest to upoważnienie do prowadzenia ściśle określonej działalności, w zakresie i na warunkach określonych w tej właśnie koncesji. Koncesja odstępstwem od powszechnej zasady wolności działalności gospodarczej. Wprowadza się ją w przypadku określone działalności, która ma szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);

Ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126);

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 290);

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183).