Zabrze przestrzenią rozwoju

„Budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu – Część 1, Odcinek I "

02.11.2018

Wyłoniono wykonawcę na zadaniu pn. „Budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu – Część 1, Odcinek I".

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej informuje, że w związku z zakończeniem weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu pn. „Budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu – Część 1, Odcinek I: od węzła drogowego W20 przez węzeł W9 do węzła W3”, sygn. postępowania: DR.260.20.2018.PG, w dniu 24.10.2018r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i wyłonił jako wykonawcę robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGOPOL – ZW” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice.

Zgodnie ze złożoną ofertą, prace objęte zamówieniem zostaną wykonane za kwotę 2.954.816,79 zł brutto. Po upływie terminu składania odwołań i środków ochrony prawnej planuje się zawarcie umowy na realizację robót budowlanych, które wchodzą w zakres zamówienia. Kompleksowa realizacja robót ma zakończyć się do 30 czerwca 2019 r.