Podsumowano projekt „Kreatywność bez barier – trzecia misja uczelni”

26.10.2018

Dzisiaj, na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Kreatywność bez barier – trzecia misja uczelni”, który Politechnika Śląska realizowała od września 2017 r. przy współudziale Miasta Zabrze. Wzięło w nim udział 96 uczniów zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako form aktywności społecznej, Działanie 3.1 kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu był rozwój kompetencji młodych ludzi w zakresie komunikacji, współpracy, myślenia kreatywnego i innowacji, jako kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz zaistnienia na rynku pracy.

W ramach projektu odbyły się kursy dokształcające, w tym: warsztaty, godziny laboratoryjne i seminaria tematyczne.

Młodzież wykazała się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością, a jury miało niezwykle trudne zadanie przy wyborze najlepszych projektów. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął projekt „Miejska Biblioteka Plenerowa w Parku im. Poległych Bohaterów w Zabrzu”. Wśród wyróżnionych prac znalazły się też m.in.: projekt budowy skate parku pt. „Twój aktywny wybór”, projekt budowy parku motocrossowego na hałdach w Zabrzu, a także projekt modernizacji hali Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu.

Nagrody wyróżnionym wręczyli: dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej prof. dr hab. Krzysztof Wodarski oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Kierownikiem projektu „Kreatywność bez barier – trzecia misja uczelni” była dr hab. Aleksandra Kuzior.