Innowacyjność produktów i rozwiązań oraz konsekwencja w działaniach

25.10.2018

Miasto od lat konsekwentnie wdraża strategię IT oraz realizuje przedsięwzięcia w niej zawarte. Odbiorcą tych działań są mieszkańcy, przedsiębiorcy, NGO ale również urząd i jednostki organizacyjne. Wszystkie realizowane projekty są innowacyjne i często posiadają unikatowe rozwiązania w skali kraju.

Pierwsza strategia IT to „e-Zabrze Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze” z 14 grudnia 2009 r. W ramach tej strategii zrealizowano 19 projektów.

Obecna strategia cyfryzacji Miasta Zabrze „e-Zabrze strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+” ” została uchwalona 18 stycznia 2016 r. Dokument został opracowany na podstawie przeprowadzonej w 2015 roku inwentaryzacji zasobów IT gminy Zabrze.

Przyjęte cele strategiczne: infrastruktura, e-administracja, e-gospodarka, e-społeczeństwo oraz e-bezpieczeństwo. W ramach tych celów zostało określonych 24 projektów, z czego 3 zostały już zrealizowane, a kolejne są realizowane i przygotowane do realizacji. W większości projekty są realizowane ze środków unijnych.

Bardzo ważnymi projektami dla Miasta, dającymi solidną podstawę do realizacji innych projektów, są 4 przedsięwzięcia infrastrukturalne dot. budowy zabrzańskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej. W ramach tych projektów zbudowano wydajną sieć światłowodową szkieletową i dystrybucyjną o długości ok. 100 km, do której zostały podłączone wszystkie Miejskie Jednostki Organizacyjne oraz ważne jednostki publiczne takie jak: Komenda Główna i komisariaty policji, Straż Pożarna, Straż Miejska, szpitale. Na bazie sieci uruchomionych zostało 17 infokiosków, 16 kamer monitoringu miejskiego, 5 hotspotów. W sumie zrealizowano 216 podłączeń. Natomiast bezprzewodowa sieć WiMax obejmuje swoim zasięgiem ok. 90% miasta i dostarcza sygnał do kolejnych 50 punktów dostępowych m.in. pozostałych 8 kamer monitoringu miejskiego. Dzięki wybudowanej sieci świadczone są następujące usługi: dostęp do szerokopasmowego Internetu, strona www, poczta elektroniczna, obsługa serwerów DNS, serwery plików oraz możliwość budowanie sieci wewnętrznych. Wśród atutów Zabrzańskiej Sieci Światłowodowej należy wymienić bezpieczeństwo, oszczędności, wspólną obsługę informatyczną oraz ogromne możliwości dalszego działania. Na Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej opiera się praktycznie cała infrastruktura sieciowa oraz komunikacja elektroniczna w mieście.

Inny przykładowy projekt to „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”, który objął urząd i 118 jednostek, a jednocześnie umożliwił udostępnienie 226 usług dla klientów: mieszkańców, przedsiębiorców, NGO.

Kolejny projekt „Współpraca – to się opłaca!”, w ramach, którego powstały innowacyjne platformy dla organizacji pozarządowych do prowadzenia konsultacji i przeprowadzenia ocen ofert w otwartych konkursach. Miasto Zabrze, jako pierwsze w Polsce wdrożyło takie rozwiązania. Powyższe projekty realizowane były zgodnie z potrzebami przedstawionymi przez społeczność lokalną Miasta Zabrze.

Przy realizacji projektów określonych w strategii IT istotną rolą odgrywają dobrze zorganizowane i zarządzane zespoły projektowe oraz dobrze zdiagnozowane potrzeby odbiorców. Ważnym elementem przy realizacji projektów jest określenie ich komplementarności oraz wpływu na inne przedsięwzięcia,
te zrealizowane, realizowane lub planowane do realizacji.

Podczas realizacji projektów nawiązywana jest współpraca z różnymi podmiotami. Przykładem może być Politechnika Śląska, z którą realizowany był projekt partnerski, współpracujemy w zakresie określenia programów i szkoleń z ICT oraz była wsparciem eksperckim podczas budowy sieci szerokopasmowej. Mamy nawiązaną współpracę z Radami Dzielnic oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Był realizowany projekt, w który zaangażowani byli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Zabrze.