Zabrze przestrzenią rozwoju

LXI sesja Rady Miasta Zabrze

09.10.2018

15 października, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LXI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych jedenaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2048,
3) zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
4) przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Zabrze,
5) wprowadzenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Zabrze,
6) obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Zabrze oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego,
7) aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów osiedla Borsig – Etap I,
9) warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze, oraz ustalenie stawki procentowej,
10) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Zabrze w roku 2019,
11) przystąpienia Miasta Zabrze do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.