Projekt zmian w kpc dotyczących egzekucji wobec byłego wspólnika spółki

14.09.2018

Obecnie trwają prace na ustawą o zmianie kodeksu postępowania cywilnego, która ma dostosować prawo do wydanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. sygn. akt SK 31/15 . Trybunał badał zgodność z konstytucją przepisu art. 7781 k.p.c., który mówi: Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Trybunał orzekł wówczas, że przepis ten jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko spółce jawnej. Procedowana nowelizacja ma dodać do wskazanego przepisu, zdanie z którego wynika, iż opisana w nim sytuacja nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.
Tym samym po jej uchwaleniu byli wspólnicy spółki, którzy w chwili wszczęcia postępowania sądowego np. o zapłatę nie byli już wspólnikami, nie będą mogli w prosty sposób być pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki.