Koniec zamieszania ze składkami ZUS od osób korzystających z ulgi na start

14.09.2018

Zamieszanie wynikło z wydania w dniu 24 lipca 2018 r. interpretacji przez oddział ZUS w Gdańsku. Zdaniem ZUS przedsiębiorca korzystający z ulgi na start, niepłacący składki na ubezpieczenie społeczne nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach społecznych, stąd kontrahent korzystający z usług takiego podmiotu, będzie musiał odprowadzić za niego składki ZUS jak w przypadku zlecenia.
Pod koniec sierpnia organy rozwiały wątpliwości w tym zakresie. W komunikacie ZUS z dnia 27 sierpnia 2018 r. podano:
„Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:
• jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
• osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.
W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.
Pisemna interpretacja nr 285 z 24 lipca 2018 r., znak: DI/100000/43/822/2018, wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie, została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana”.
A zatem obecnie co do zasady nie ma obawy o konieczność odprowadzania składek od czynności wykonywanych przez raczkujących przedsiębiorców.
Źródło: www.zus.pl