LX sesja Rady Miasta Zabrze

11.09.2018

17 września, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych 8 projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2048,
3) Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Zabrzu w latach 2018 – 2020,
4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”,
5) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Zabrze,
6) „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze na lata 2018-2023” (płyta CD),
7) przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Zabrze” (płyta CD),
8) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.