Hermetyzacja Zakładu Segregacji i Kompostowni FCC

28.08.2018

Do Urzędu Miejskiego w Zabrzu wpłynęło pismo, w którym Paweł Szewczyk, prezes FCC informuje, że podpisana została umowa na hermetyzację Zakładu Segregacji i Kompostowni przy ul. Cmentarnej. Firma, która realizować będzie tę oczekiwaną inwestycję, ma rozpocząć prace 10 września. Temat na bieżąco monitoruje zespół powołany przez Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezydent Zabrza. 

 

Przypomnijmy, że 24 lipca w siedzibie Straży Miejskiej w Zabrzu Urząd Miejski zorganizował spotkanie, na które zaproszono mieszkańców oraz przedstawicieli firmy FCC Polska Sp. z o.o. Dotyczyło ono hermetyzacji zakładu firmy FCC. W trakcie spotkania przypomniano, że 26 stycznia 2017 roku Prezydent Zabrza powołała zespół do współpracy przy realizacji projektu modernizacji Zakładu Segregacji i Kompostowni Odpadów w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. Efektem działania zespołu jest optymalizacja procesu inwestycyjnego oraz ograniczenie emisji tzw. substancji złowonnych powodujących uciążliwość dla mieszkańców.

Rozpoczęcie budowy poprzedzone musiało zostać pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych takich jak: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z 14 listopada 2017 r.. decyzja lokalizacyjna z 16 stycznia 2018 r., pozwolenie wodnoprawne z 5 czerwca 2018 r., pozwolenie na budowę z 20 czerwca 2018 r. Pozwolenie na budowę uprawomocniło się 9 lipca 2018 r.

Warto odnotować, że w celu likwidacji uciążliwości administracja samorządowa podejmowała wiele działań. Wśród nich m.in.: 10 stycznia 2018 r. skierowano pismo do Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz FCC Environment Polska Sp. z o.o. w sprawie uciążliwości zapachowych na terenie miasta Zabrze. 22 stycznia 2018 r. do Marszałka Województwa Śląskiego skierowany został wniosek o wszczęcie kontroli urządzeń Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. 12 kwietnia 2018 r. do Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gliwicach skierowany został wniosek w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z urządzeń Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. 13 lipca 2018 r. do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wystosowane zostało pismo w sprawie pożarów składowisk i wysypisk odpadów. 16 lipca 2018 r. skierowane zostało pismo do prezesa arządu Grupy FCC na Europę z siedzibą w Austrii Björna Mittendorfera oraz prezesa zarządu FCC Polska Sp. z o.o. Pawła Szewczyka z żądaniem rozpoczęcia prac budowlanych mających na celu hermetyzację procesów biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Segregacji i Kompostowni Odpadów.

Dodatkowo w ramach budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Zandka do końca 2018 roku zostaną umiejscowione 3 kamery monitoringu wizyjnego. Jedna z kamer zostanie umieszczona na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej.

Kamera ta obsługiwać będzie tzw. zaawansowaną analizę obrazu, która m.in. umożliwi rejestrację ruchu samochodów ciężarowych transportujących odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Podczas spotkania przedstawiciele firmy FCC Polska Sp. z o.o. przekazali zebranym informację o rozpoczynającej się inwestycji. Modernizacja zakładu będzie polegać na hermetyzacji instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Planowana inwestycja obejmie budowę sześciu betonowych tuneli kompostowniczych, hali operacyjnej, ciągu komunikacyjnego pomiędzy nowymi i istniejącymi tunelami kompostowniczymi oraz biofiltru, który wykorzystywany będzie do oczyszczania powietrza procesowego, a także modernizację istniejących tuneli kompostowniczych, w których prowadzony będzie proces dojrzewania stabilizatu, odbywający się przy obecnie stosowanej technologii w pryzmach na otwartym placu.

Hala mechanicznego przetwarzania odpadów zostanie połączona kanałem wentylacyjnym z nowo budowaną halą operacyjną. Powietrze z hali przetwarzania mechanicznego i sortowni odpadów będzie transportowane tym kanałem do nowej hali operacyjnej, a taki kierunek obiegu powietrza zagwarantuje podciśnienie panujące w hali operacyjnej. Następnie to samo powietrze wykorzystane zostanie do napowietrzenia fazy intensywnej kompostowania, kolejnego etapu procesu zgodnie z którym przetwarzane są odpady w zakładzie na ulicy Cmentarnej. Po zakończeniu fazy kompostowania intensywnego, odbywającego się w zamkniętych betonowych tunelach, powietrze będzie zasysane przez wentylator, transportowane do biofiltra i dopiero po oczyszczeniu zostanie wydalone na zewnątrz instalacji. Również pobierane z zewnątrz powietrze wykorzystywane w fazie stabilizacji, prowadzonej w zmodernizowanych betonowych tunelach, zostanie przed wydaleniem na zewnątrz instalacji oczyszczane za pomocą biofiltru.

Wprowadzenie nowego sposobu obiegu powietrza spowoduje, że powietrze wykorzystywane w obydwu procesach będzie w całości poddawane biofiltracji. Wentylatory zasysające powietrze pracują w sposób ciągły, więc tym samym proces oczyszczania powietrza będzie prowadzony stale, przez wszystkie dni w roku. Wszystkie te elementy planowanej inwestycji decydują, że cały proces będzie prowadzony w sposób całkowicie zhermetyzowany i bez wpływu na otoczenie. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą wyeliminować ewentualne uciążliwości zapachowe pochodzące z zakładu.

Wartość projektu szacowana jest na kilkanaście milionów złotych i w całości sfinansowana zostanie ze środków Grupy FCC Environment CEE.