LIX sesja Rady Miasta Zabrze

27.08.2018

Dzisiaj, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LIX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostaną przedłożone dwadzieścia trzy projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046,
3) przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze na adres: ul. Zamkowa 2, 41-803 Zabrze,
4) przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 40 Specjalnej w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. Bytomska 24, 41-803 Zabrze na adres: ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze,
5) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Zabrzu, ul. św. Wawrzyńca 49,
6) uchylenia imienia Wincentego Pstrowskiego Szkole Podstawowej Nr 16 w Zabrzu, ul. Józefa Lompy 78,
7) uchylenia imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej Nr 43 w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 25,
8) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty w prowadzonych przez Miasto Zabrze publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
9) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia”
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze,
10) zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie zorganizowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Zabrzu, w Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu przy ul. Szenwalda 2, z siedzibą w zborze wspólnoty przy ul. Sienkiewicza 30,
11) zmiany Uchwały Nr XVI/210/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień między miastem Zabrze a innymi gminami i powiatami, których uczniowie szkół prowadzonych przez te jednostki uczestniczą w zajęciach pozaszkolnego punktu katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Zabrzu, dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania w Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu,
12) zmiany Uchwały Nr XVI/211/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 listopada 2007 r. r. w sprawie zorganizowania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w porozumieniu z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim nauki religii w grupie międzyszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Zabrzu, przy ul. Wajdy 7,
13) zmiany Uchwały Nr XXII/268/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień między miastem Zabrze a innymi gminami i powiatami, których uczniowie szkół prowadzonych przez te jednostki uczestniczą w zajęciach grupy międzyszkolnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dotyczących zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Zabrzu,
14) zmiany uchwały nr LIV/646/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 roku
w sprawie podziału Miasta Zabrze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Zabrze,
15) zmiany Uchwały nr LV/653/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 roku
w sprawie podziału Miasta Zabrze na stałe obwody głosowania,
16) utworzenia na terenie Miasta Zabrze odrębnych obwodów głosowania,
17) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu,
18) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu,
19) zmiany uchwały Nr LIV/639/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,
20) przyjęcia do realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta: „Strategia Rozwoju Miasta Zabrze 2030”,
21) przyjęcia do realizacji Strategii tworzenia ekosystemu startupów w Zabrzu z obszarów medycyny i pokrewnych,
22) ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak
i w miejscu sprzedaży,
23) wprowadzenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Zabrze.