Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

01.08.2018

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu informuje, że trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działające na terenie Miasta Zabrze lub na rzecz jego mieszkańców.

Opinie należy dostarczyć w formie pisemnej na adres: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze, bądź drogą elektroniczną na adres email: copzabrze@gmail.com w terminie do 13 sierpnia 2018 r.

Opinie powinny zawierać:
1) nazwę organizacji;
2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji;
3) tytuł projektu prawa miejscowego;
4) wskazanie miejsca, do którego wnosi się uwagi (paragraf, ustęp, punkt);
5) prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu;
6) uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w pkt.5;
7) proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.

Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu doręczenia opinii.