Design dla przedsiębiorców

24.07.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z nowymi dotacjami dla firm z Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój.

W ramach poddziałania 2.3.5. design dla przedsiębiorców można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.
W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
1) realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
2) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
3) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:
1) dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 3 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
2) dla rundy II –nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.
3) dla rundy III –nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Kwota wsparcia wynosi 85% wydatku kwalifikowanego dla wszystkich mikro, małych i średnich firm. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 60 tys. zł co oznacza minimalną wartość dofinansowania na poziomie 51 tys. zł. Maksymalna zaś to 500 tys. zł, co oznacza maksymalną wartość dofinansowania w wysokości 425 tys. zł.
Zapraszamy do kontaktu z konsultantem: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerami telefonów: 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.