Modernizacja Zakładu Segregacji i Kompostowni Odpadów

16.07.2018

Możliwe jest już rozpoczęcie budowy instalacji, która spowoduje likwidację uciążliwości zapachowych w rejonie ul. Cmentarnej w Zabrzu.

9 lipca br. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Segregacji i Kompostowni Odpadów przy ul. Cmentarnej 19F w Zabrzu” stała się ostateczna, co pozwala na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Zgodnie z obowiązującymi w kraju procedurami wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę było poprzedzone wydaniem – również przez prezydenta Zabrza – decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a wcześniej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wydane musiało być również stosowne pozwolenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Modernizacja zakładu ma na celu wyeliminowanie emisji pyłowo-gazowych, w tym tzw. substancji złowonnych, poprzez hermetyzację procesów biologicznego i mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych z zastosowaniem biofiltra.

Należy podkreślić, że po wykonaniu modernizacji zakładu ilość przyjmowanych do przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych, określona w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami, nie będzie mogła ulec zwiększeniu.