Podpisanie umowy na realizacje prac projektowych dot. usprawnienia komunikacji w Zabrzu

03.07.2018

3 lipca, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, podpisana została umowa na wykonanie zadania pod nazwą „UPORZĄDKOWANIE POTOKÓW RUCHU: PIESZEGO, SAMOCHODOWEGO, ROWEROWEGO, KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE ZABRZE poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum/centrów przesiadkowego/przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

– Rozpoczynamy w Zabrzu duże przedsięwzięcie, którego celem będzie usprawnienie komunikacji w naszym mieście, pozwoli to na rozładowanie ruchu w centrum Zabrza – mówiła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik.

W pierwszej kolejności zostanie opracowany Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej Miasta Zabrze. Będzie to dokument strategiczny, na podstawie którego podjęta zostanie decyzja inwestycyjna w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu transportowego w Zabrzu. W ramach ww. dokumentu zostanie przeprowadzony szereg badań i analiz dotyczących transportu publicznego, transportu samochodowego, polityki parkingowej, ruchu pieszego, transportu rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazane zostanie miejsce lub miejsca o największej intensywności ruchu pieszego, samochodowego, rowerowego oraz komunikacji publicznej, w których to zasadne będzie podjęcie prac mających na celu poprawę sytuacji w obszarze transportu.

Kolejnym etapem będzie opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowych, które będą podstawą do następnego etapu, to jest powstania koncepcji architektonicznych.

Po wyborze najlepszej koncepcji architektonicznej dla danej lokalizacji zostaną opracowane projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, STWIOR, specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy robót.