Dotacje na prace konserwatorskie dla zabytków na terenie Zabrza

02.07.2018

Prezydent Miasta Zabrze Informuje:

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/357/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 listopada 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 22 listopada 2016 r., poz. 5948), w ramach środków przewidzianych
w budżecie Miasta Zabrze mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Miasta Zabrze przysługuje osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym i podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja z budżetu Miasta Zabrze może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Dotacja może być przyznana tylko na prace planowane.
 

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na realizację prac, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), tj.:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego
układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy
zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 

Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania przy ubieganiu się o udzielenie dotacji, zasady przekazania i rozliczania dotacji zawiera w/w Uchwała Nr XXXIII/357/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 listopada 2016 r.

Formularze wniosków, a także sprawozdań w wersji papierowej można pobrać w Biurze Planowania Przestrzennego przy ul. Piastowskiej 11: w Sekretariacie (pok. 1-3) lub w Zespole Miejskiego Konserwatora Zabytków (pok. 4).

W wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu tj.: www.zabrze.magistrat.pl – Urząd Miejski – Przewodnik Urzędowy – Biuro Planowania Przestrzennego.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2019 składają pisemne wnioski do Prezydenta Miasta Zabrze za pośrednictwem Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 11 (pok. 1-3).

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2019:
do 5 sierpnia 2018 r.
 

Dodatkowych informacji udziela: Miejski Konserwator Zabytków – Agnieszka Gerlic,
Urząd Miejski w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 11, pokój nr 4. I piętro
tel. 32 37-33-373 lub 32 37-33-580, adres e-mail: sekretariat_bpp@um.zabrze.pl