Program ochrony środowiska przed hałasem dla Zabrza na lata 2018–2023

25.06.2018

2 lipca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 207 (II piętro) przy ul. Powstańców 5-7 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych w ramach udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze na lata 2018–2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze na lata 2018-2023”.

Z treścią projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze na lata 2018–2023” i „Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze na lata 2018-2023” można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w pokoju nr 210 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 6 lipca 2018r. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem http://www.zabrze.magistrat.pl

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie do 6 lipca 2018r.:

• w formie pisemnej – w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7 lub bezpośrednio w Wydziale Ekologii tut. Urzędu (ul. Wolności 286, II piętro, pok. 210),

• ustnie do protokołu w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 210),

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat_we@um.zabrze.pl

Wnoski i uwagi powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Zabrze.