Zabrze przestrzenią rozwoju

Absolutorium dla Prezydent Zabrza za 2017 rok

25.06.2018

Dziś odbywa się LVII sesja Rady Miasta Zabrze. W porządku obrad znalazły się uchwały m.in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2017 rok oraz w sprawie udzielenia Małgorzacie Mańce-Szulik, prezydent Miasta Zabrze absolutorium za 2017 rok.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2017 rok wskazując najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia oraz kierunki rozwoju miasta. Następnie Piotr Barczyk, skarbnik miasta omówił realizację budżetu Miasta Zabrze za miniony rok. Kolejnym elementem było przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, biegłego rewidenta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze w sprawie przedłożonego sprawozdania. Wszystkie opinie były pozytywne. Po dyskusji radni większością głosów zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2017 rok. Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Prezydent Miasta Zabrze za 2017 rok. Głosowanie poprzedziło również przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Obie opinie były pozytywne. Radni ponownie większością głosów udzielili absolutorium Prezydent Miasta Zabrze za 2017 rok.

Materiał przygotowany przez Telewizją Zabrze – Najważniejsze inwestycje 2017 roku