LVIII sesja Rady Miasta Zabrze

21.06.2018

W najbliższy poniedziałek, 25 czerwca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LVII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dwanaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2017 rok,
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2017 rok,
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046,
5) włączenia publicznego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, ul. ks. Józefa Wajdy 7 do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, Plac Romualda Traugutta 1,
6) przekształcenia publicznego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. ks. Józefa Wajdy 7, 41-800 Zabrze na adres: Plac Romualda Traugutta 1, 41-800 Zabrze,
7) wyłączenia publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Henryka Sienkiewicza 43,
8) likwidacji publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zabrzu, ul. Henryka Sienkiewicza 43,
9) nadania nowej nazwy dla drogi – ul. Anyżowa,
10) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Henryka Wieniawskiego,
11) zmiany Uchwały nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze,
12) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zabrze.