Warto wiedzieć: Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

13.06.2018

Już od 30 kwietnia wprowadzona zostaje instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma on stać na straży praw przedsiębiorców. Na jego wniosek każdy minister będzie musiał wyjaśnić najtrudniejsze przepisy. Rzecznik będzie opiniował akty prawne ważne dla przedsiębiorców oraz ma być bezstronny i apolityczny. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

30 kwietnia wejdzie w życie Konstytucja Biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Wraz z nią także, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 6 – letnią kadencję na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Zadaniem Rzecznika będzie stanie na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 10 ustawy Rzecznik będzie podejmował czynności na wniosek np. pracodawców, organizacji przedsiębiorców lub z urzędu. Rzecznik, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem będzie mógł:

podjąć czynności;
wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania;
przekazać sprawę według właściwości;
odmówić podjęcia czynności, o czym, uzasadniając swoje stanowisko, zawiadamia wnioskodawcę.

Do zadań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie należało:

opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;
współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;
inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego;
podejmowanie innych działań, o których mowa w art. 9, o ile służą one ochronie praw przedsiębiorców.

Rzecznik w celu ochrony praw małych i średnich przedsiębiorców będzie mógł podejmować m.in. nastepujące czynności:

występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu;
informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Głównym założeniem ustawy jest stanie przez Rzecznika na straży poszanowania "zasady wolności działalności gospodarczej i pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, a także zasady uczciwej konkurencji”.

Autorzy ustawy uważają, że będzie ona miała pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 648)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646)