Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

22.05.2018

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w
CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.
W związku z powyższym, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina
przedsiębiorcom o konieczności uzupełnienia brakującego numeru PESEL do dnia 19 maja 2018 r.