LVI sesja Rady Miasta Zabrze

11.05.2018

W najbliższy poniedziałek, 14 maja, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych sześć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046,
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości obejmującej część niezabudowanej działki nr 5002/123 oraz działkę nr 2472/123, zabudowaną budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 62,00 m2, położonej w Zabrzu przy ul. Juliana Tuwima 5, stanowiącej własność Miasta Zabrze,
4) zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy działki nr 2299/59 zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska,
5) zmiany Uchwały nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
6) zmiany Uchwały Nr LIV/644/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.