Zmiana zasad działania stowarzyszeń zwykłych

09.05.2018

Przypominamy, że 20 maja 2016 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 tekst jednolity ), która zmieniła zasady działania m.in. stowarzyszeń zwykłych.

W związku z tym, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 19 listopada 2015 r. ) wszystkie stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji przed 20 maja 2016 r. powinny dokonać zmian określonych w w/w ustawie w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia jej w życie, tj. do 20 maja 2018 r. i zgłosić ten fakt organowi pełniącemu nadzór nad stowarzyszeniami czyli Prezydentowi Miasta Zabrze.

Brak zgłoszenia w w.wym. terminie z mocy prawa skutkuje wykreśleniem z ewidencji stowarzyszenia zwykłego. Do dnia dokonania nowego wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Aby wpisać stowarzyszenie zwykłe do nowej ewidencji należy złożyć w tut. Urzędzie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z następującymi dokumentami:
• Regulamin działalności,
• Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli,
• Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, albo członków zarządu,
• Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin przewiduje powstanie takiego organu,
• Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich, I piętro, pok. 106). Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście bądź telefonicznie pod nr tel.: 032 37 33 450.