Nowa ustawa rozwiąże problemy wynikłe w związku ze śmiercią przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG?

18.04.2018

W dniu 22 lutego br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wg projektodawców ustawa ma stanowić rozwiązanie problemu, który pojawia się w sytuacji śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Istotnie praktyka wskazuje, że brak jest w zasadzie rozwiązania umożliwiającego kontynuowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną bezpośrednio po jego śmierci. Powoduje to istotne problemy. Osoba będąca spadkobiercą zmarłego chcąca kontynuować przedsięwzięcie swojego poprzenika musi zmagać się z wieloma problemami, m.in. związanymi z zatrudnieniem pracowników (a w zasadzie zatrudnieniem ich na nowo), koniecznością założenia nowej działalności, ewentualnym działem spadku w przypadku wielości następców prawnych.
W treści uzasadnienia do projektu ustawy czytamy, iż Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, mające nie tylko wartość majątkową i gospodarczą, ale także społeczną.
Dodatkowym celem regulacji jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów, konsumentów i innych podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą. W obecnym stanie prawnym, nawet jeżeli po śmierci przedsiębiorcy osobom trzecim formalnie przysługują roszczenia lub uprawnienia związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, możliwość ich wykonania odsuwa się w czasie lub wręcz staje się iluzoryczna. Dzieje się tak choćby dlatego, że krąg osób, do których można kierować roszczenia (np. z tytułu rękojmi lub gwarancji) czy składać oświadczenia, jest przez dłuższy czas nieustalony.
Dzięki kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, które będzie w dalszym ciągu generować zyski, zachowane zostaną miejsca pracy, konsumenci będą mogli łatwiej korzystać ze swych uprawnień, regulowane będą zobowiązania wobec kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne, a ponadto zwiększą się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, budowanego niekiedy osobistymi staraniami przedsiębiorcy i członków jego rodziny przez wiele lat.
Ustawa jest dość rozbudowana (60 artykułów) oraz zawiera wiele zmian obowiązujących już przepisów. O ostatecznym kształcie zmian wynikających z nowych przepisów będziemy informować, gdy projekt będzie na dalszym etapie legislacyjnym.