Zabrze przestrzenią rozwoju

Elektroniczne wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego

18.04.2018

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), której przepisy weszły w życie w dniu 15 marca i 9 kwietnia br. a część zmian ma zostać wprowadzona w życie z dniem 1 października 2018 r., 1 lutego 2019 r. a następnie od 1 marca 2020 r. niesie za sobą rewolucyjne zmiany dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS.
Od 15 marca 2018 r. sprawozdania finansowe, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości (i dotyczy m.in. wszystkich spółek z o. o.) mogą być składane do KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to preludium do zmian, które mają nastąpić od marca 2020 r., kiedy to wszystkie wnioski o wpis dotyczące podmiotu zarejestrowanego w KRS mają być sporządzane
i wnoszone do sądu w formie elektronicznej.
Obecnie, w okresie przejściowym trwającym do 30 września br., sprawozdania mają być sporządzane w dotychczasowej formie, elektronicznie zaś mają być składane skany tych dokumentów podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej. Dokumenty składa się do tzw. repozytorium dokumentów finansowych, który wg ustawy tworzy się z chwilą pierwszego złożenia dokumentów w formie elektronicznej.
W zakresie sprawozdań istotna zmiana nastąpi również od 1 października br. Od tego dnia wejdzie w życie obowiązek: sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie i podpisywania ich kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP. Sprawozdania będą musiały być już sporządzone w formie jednolitego pliku kontrolnego. Dokładną strukturę JPK określi minister finansów (podobnie jak w przypadku innych JPK, np. dotyczących ewidencji VAT).