Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

18.04.2018

Z opisywaną w ostatnim artykule zmianą w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego nierozerwalnie wiąże się stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). Od 9 kwietnia br. obowiązują zmiany do ustawy Prawo o notariacie wprowadzające regulacje dotyczące elektronicznych wypisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Z tym dniem rozpoczęło funkcjonowanie CREWAN.
Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS często zobowiązane są do dokonania określonej czynności w formie aktu notarialnego. Taki akt notarialny stanowi następnie załącznik do wniosku o dokonanie wpisu do KRS. Aby umożliwić stronie złożenie do sądu rejestrowego elektronicznego dokumentu sporządzonego w formie aktu notarialnego, w ustawie Prawo o notariacie przewidziano stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada Notarialna zobowiązana została do stworzenia Repozytorium i zapewnienia notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym dostępu do niego a także zapewnienia ochrony danych zgromadzonych w Repozytorium.
Wnioskodawca, składając wniosek do sądu rejestrowego, po wejściu w życie przepisów o elektronicznym postępowaniu rejestrowym we właściwym polu, wskaże, jaki numer w Repozytorium ma akt notarialny, który chce dołączyć do wniosku. W momencie zarejestrowania wniosku przez sąd rejestrowy (de facto w momencie nadania sygnatury sprawy) dokument, którego numer w Repozytorium został wskazany we wniosku, zostanie automatycznie przekazany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączony do wniosku.