Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja dotycząca rozwiązywania problemów uzależnień

10.04.2018

W Zabrzu trwa regionalna konferencja pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miejski w Zabrzu wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski. Zwrócił on uwagę na konieczność wypracowania takich rozwiązań systemowych, które będą ograniczały szkodliwy wpływ alkoholu i narkotyków w społeczeństwie. W dzisiejszym spotkaniu, oprócz przedstawicieli zabrzańskiego samorządu udział wzięli m.in. Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabrzu, Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, dr hab. Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Konferencja skierowana jest w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, różnych grup zawodowych (m.in.: pracowników oświaty, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków terapii uzależnień) oraz organizacji pozarządowych województwa śląskiego, a także partnerów realizujących projekt. Wydarzenie uzupełnia i rozszerza działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Konferencja wpisuje się też w Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015.

Przedsięwzięcie stanowi realizację projektu pod tym samym tytułem, dofinansowanego przez Ministra Zdrowia – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.