Zabrze przestrzenią rozwoju

LIV sesja Rady Miasta Zabrze

19.03.2018

Dzisiaj, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych trzynaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046,
3) określenia i finansowania zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 207, stanowiącego własność Miasta Zabrze,
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Maciejów w Zabrzu,
6) udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności,
7) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2018,
8) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
9) projektu zmian w statucie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
10) podziału Miasta Zabrze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Zabrze,
11) wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na rok 2018,
12) powołania doraźnej komisji Rady Miasta Zabrze ds. opracowania zmian w Statucie Miasta Zabrze,
13) skargi nr BK.1510.2.2018 na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.