"Przystanek na Śniadanie"

02.03.2018

"Przystanek na Śniadanie" to nowy punkt gastronomiczny, który od 1 marca działa na Targowisku "Pod Ratuszem". Z inicjatywy Stowarzyszenia Samopomocy Osób Niepełnosprawnych "Zabrzanka" powstało miejsce, w którym można zjeść nie tylko śniadanie. W menu znajdziemy również ofertę obiadową. 

 

Mottem stowarzyszenia jest zdanie "nie jesteś sam". "Zabrzanka" pro­wa­dzi­ otwartą Grupę Sa­mo­po­mo­co­wą. Za­da­nio­wy cha­rak­ter grupy pozwala na two­rze­nie sekcji. Funkcjonuje sekcja wsparcia ko­le­żeń­skie­go, która związana jest z nie­sie­niem bez­po­śred­niej pomocy swoim członkom w chwili, gdy znajdują się w po­trze­bie. Oferuje również pomoc osobom samotnym i chorym, które nie mają wsparcia ze strony swojego oto­cze­nia. Z kolei sekcja współ­pra­cy i ko­mu­ni­ko­wa­nia się zapewnia uczest­ni­kom grupy od­po­wied­nią promocję i udział w miej­skich przed­się­wzię­ciach i pro­gra­mach zmie­rza­ją­cych do in­te­gra­cji za­wo­do­wej i spo­łecz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych. Warto również dodać, że stowarzyszenie organizuje akcję „CIUSZEK”, po­le­ga­ją­cą na ko­or­dy­na­cji w zbiórce i wy­da­wa­niu odzieży bądź innych rzeczy bez­po­śred­nio za­in­te­re­so­wa­nym, czy „WSPARCIE W CHOROBIE”, po­le­ga­ją­ca na od­wie­dza­niu i utrzy­my­wa­niu kontaktu z grupą osób obłożnie chorych.