LIII sesja Rady Miasta Zabrze

13.02.2018

W najbliższy poniedziałek, 19 lutego, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dziesięć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046,
3) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży,
4) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 40 Specjalnej w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. Bytomska 24, 41-803 Zabrze na adres: ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze,
5) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze na adres: ul. Zamkowa 2, 41-803 Zabrze,
6) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
7) projektu zmian w statucie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
8) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
9) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Uchwała nr XII/126/15 Rada Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
10) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze.