Zmiana zasad działania stowarzyszeń zwykłych

29.01.2018

Przypominamy, że 20 maja 2016 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393 tekst jednolity), która zmieniła zasady działania m.in. stowarzyszeń zwykłych. W związku z tym, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 19 listopada 2015r.) wszystkie stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji przed 20 maja 2016 r. powinny dokonać zmian określonych w w.wym. ustawie w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia jej w życie tj. do 20 maja 2018 r. i zgłosić ten fakt organowi pełniącemu nadzór nad stowarzyszeniami, Prezydentowi Miasta Zabrze.

Brak zgłoszenia w w.wym. terminie z mocy prawa skutkuje wykreśleniem z ewidencji stowarzyszenia zwykłego. Do dnia dokonania nowego wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Aby wpisać stowarzyszenie zwykłe do nowej ewidencji należy złożyć w tut. Urzędzie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z następującymi dokumentami:

• Regulamin działalności,

• Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli,

• Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, albo członków zarządu,

• Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin przewiduje powstanie takiego organu,

• Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich I piętro, pok. 106.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 032 37 33 450.