Budżet Zabrza na 2018 rok

18.12.2017

18 grudnia Rada Miasta Zabrze przyjęła budżet miasta na 2018 rok. Priorytetem dla zabrzańskiego samorządu w 2018 roku będzie dalsze zwiększanie potencjału rozwojowego miasta poprzez m.in. optymalne wykorzystanie środków unijnych.

Budżet Miasta Zabrze na 2018 rok został opracowany w oparciu o analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2017 roku. Przyszłoroczny budżet został sporządzony z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego. Priorytetem w trakcie opracowania budżetu było utrzymanie prorozwojowej orientacji w zakresie rozdysponowania środków uwzględniającej potrzeby mieszkańców oraz najbardziej efektywne wykorzystanie szansy jaką dają fundusze unijne przy wsparciu środkami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dochody wyniosą prawie 905 mln zł, w tym dochody bieżące 808 mln zł. Natomiast wydatki miasta przyjęto na poziomie ponad 942 mln zł. Na wydatki majątkowe miasto zamierza przeznaczyć prawie 172 mln zł, a na wydatki operacyjne przyjęto 771 mln zł. Największy udział w tych środkach mają działania w sferze oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej. Miasto przekaże na realizację tych zadań ponad połowę budżetu.

– Budżet na 2018 rok z jednej strony odpowiada na potrzeby mieszkańców, a z drugiej nadal jest ukierunkowany na rozwój miasta i jego modernizację – skomentowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Efektem będzie realizacja kolejnego programu rozwoju miasta, który zaowocuje wzrostem majątku Zabrza i zwiększeniem satysfakcji wśród mieszkańców z podejmowanych działań. Realizacja tak szerokich zamierzeń wsparta zostanie przez fundusze unijne i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Chciałabym jeszcze raz mocno podkreślić, że skuteczne wykorzystanie szansy jaką daje obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej jest niezmiernie istotne dla naszego miasta, tym bardziej że należy mieć świadomość, iż jest to najprawdopodobniej ostatnia tak duża pula środków. W efekcie Zabrze w dalszym ciągu utrzymywać będzie należną pozycję na mapie regionu, metropolii i kraju.

Podobnie jak w latach ubiegłych Miasto będzie się nadal koncentrować na możliwie największym wykorzystaniu środków unijnych, co ma skutkować zwiększeniem potencjału rozwojowego, wspartym skutecznie pozyskanymi funduszami z EBI. Strategicznym celem gospodarki finansowej miasta Zabrze w 2018 roku będzie zatem efektywne pozyskiwanie środków unijnych z nowej puli w ramach perspektywy na lata 2014-2020 wraz z optymalnym wykorzystaniem wsparcia z EBI. W zakresie uchwalanego „budżetu operacyjnego” na rok 2018 przyjęte wielkości dochodów i wydatków przekładają się na obowiązkowe uzyskanie nadwyżki bieżącej, która w naszym przypadku wynosi prawie 37 mln zł. Zaznaczyć należy, że długofalowe kierunki polityki budżetowej uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Koncentrują się one na kluczowych kwestiach takich jak maksymalizacja nadwyżki operacyjnej oraz realizacja prorozwojowej strategii inwestycyjnej. Najważniejszymi celami operacyjnymi polityki budżetowej w dalszym ciągu pozostaje maksymalizacja wpływów budżetowych, jak również najbardziej efektywne wykorzystywanie środków zwrotnych (projektowany konkurencyjny pod względem warunków kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kolejne pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW) – optymalizacja przychodów.