Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe z dnia 27 października 2017 r.

12.12.2017

Prawo dziennikarza do odmowy wykonania polecenia służbowego, w sytuacji gdy oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej, uprawnienie dziennikarza do odmowy zgody na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji oraz obowiązek autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi w przypadku takiego żądania ze strony autora wypowiedzi to podstawowe zmiany związane z wejściem w życie nowelizacji Prawa prasowego w dniu 12.12.2017 r.
Dziennikarz będzie miał obowiązek poinformowania osoby udzielającej informacji przed jej udzieleniem o prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.
Za publikację dosłownie cytowanej wypowiedź bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania autoryzacji grozić będzie grzywna, chyba że cytowana wypowiedź będzie identyczna z udzieloną przez osobę udzielającą informacji.