LI sesja Rady Miasta Zabrze

12.12.2017

W najbliższy poniedziałek, 18 grudnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych osiem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) budżetu miasta Zabrze na 2018 rok,
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką,
b. przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miasta Zabrze, w tym opinii Komisji Budżetu i Inwestycji,
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
d. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Zabrze na temat opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu i Inwestycji,
e. dyskusja i głosowanie,
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046,
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2046,
5) zmiany uchwały nr XXIV/316/12/RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,
6) zmiany uchwały nr XXIV/317/12 RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,
7) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
8) przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Zabrzu na rok 2018 r.