L sesja Rady Miasta Zabrze

29.11.2017

W najbliższy poniedziałek, 4 grudnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się L sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dziewięć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2046,
3) wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnym nr 7 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Zamkowej 8, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
5) zmiany Uchwały nr XXI/211/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu o nazwie „e-Zabrze Strategia budowy Społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+”,
6) przyjęcia „Lokalnego programu działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dla mieszkańców Miasta Zabrze na lata 2017-2027,
7) skargi nr BK.1510.34.2017 na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
8) skargi nr BK.1510.35.2017 na Prezydenta Miasta Zabrze,
9) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Zabrze.