To ostatnia szansa na dofinansowanie zatrudnienia młodych osób do 30 roku życia!

21.11.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zachęca do skorzystania z refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.

Za każdy miesiąc Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zwraca do 2 260,00 zł!!! Okres refundacji do 12 miesięcy. Termin składania wniosków do 15.12.2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.02 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki. Dokumenty do pobrania w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.02 oraz na stronie www.pupzabrze.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”.

Refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób poniżej 30 roku życia „12/12” ma na celu wsparcie pracodawców/przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne do 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy.

Co zyskują pracodawcy?

Pracodawca/przedsiębiorca, który zatrudni skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne.
Maksymalny termin refundacji do 31 grudnia 2018 roku.
Maksymalna wysokość refundacji – do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.
Obecnie to kwota 2 260,00 zł

Co zyskuje osoba bezrobotna do 30 roku życia?

Po otrzymaniu skierowania do pracy i po zakwalifikowaniu do zatrudnienia przez pracodawcę/przedsiębiorcę uzyskuje możliwość pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Warunki, które musi spełnić pracodawca:

Umowa o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie może być zawarta z pracodawcą/przedsiębiorcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Pracodawca/przedsiębiorca prowadzący działalność przez okres minimum 6 miesięcy, zainteresowany refundacją składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Po zakwalifikowaniu do zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej zawierana jest umowa z pracodawcą/przedsiębiorcą, która zawiera szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji.
Refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w naborze wniosków do 15.12.2017 r. i skorzystanie z przedstawionego wsparcia.

W 2018 r. roku nie będzie już takiej możliwości! To ostatni miesiąc! Pamiętaj! Tylko do 15.12.2017 r. można złożyć wniosek. Nie czekaj! Przyjdź teraz!