Sytuacja finansowa miasta jest stabilna

20.11.2017

Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings kolejny raz potwierdziła długoterminowy rating krajowy Zabrza na poziomie „BBB+(pol)” oraz międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Podkreślić należy, iż ocena nadana miastu Zabrze znajduje się na poziomie inwestycyjnym, a Agencja Fitch dokonując oceny brała pod uwagę zarówno umiarkowane zadłużenie bezpośrednie jak i znaczne zobowiązania pośrednie. Kolejny przegląd ratingu zaplanowany jest na maj 2018 roku.

Rating to ocena wiarygodności finansowej dokonywana przez niezależne, wyspecjalizowane agencje, która wskazuje na zdolność podmiotu do realizowania swoich zobowiązań finansowych. Ratingi biorą pod uwagę również elastyczność finansową podmiotu, lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania i perspektywy jej rozwoju.

Trwała poprawa wyników operacyjnych prowadząca do spadku wskaźnika spłaty zadłużenia poniżej 10 lat wraz ze spadkiem zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto poniżej 100% dochodów bieżących może skutkować podwyższeniem ratingów Zabrza. Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto wzrosną powyżej 130% dochodów bieżących przy jednoczesnym pogorszeniu się wyników operacyjnych, co będzie prowadzić do pogorszenia się wskaźnika spłaty zadłużenia powyżej 20 lat.