Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

17.10.2017

13.10.2017 r. Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Ustawa tworzy nową instytucję, która w ocenie projektodawcy – rządu – ma być instytucją wspierającą organizacje pozarządowe.
Uchwaleniu ustawy towarzyszyły liczne głosy wskazujące, iż ustawa ma na celu nadzorowanie tych organizacji i drastycznie ograniczy wolności obywatelskie.
Mimo licznych kontrowersji ustawa wejdzie w życie po 14 dnia od jej ogłoszenia w dzienniku ustaw.
Wg przepisów ustawy przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma funkcjonować Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która ma m.in. rozdzielać środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych.
Ustawa tworzy również Komitet ds. Pożytku Publicznego, który ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego przewodniczący będzie członkiem Rady Ministrów, a w jego składzie będą reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego.