Sankcje za naruszenie wymogów nowej ustawy Prawo wodne

17.10.2017

Dla przedsiębiorców jednym z istotniejszych skutków wejścia w życie w dniu 1.01.2018 r. ustawy Prawo wodne mogą być sankcje nakładane za korzystanie z określonych usług wodnych bez pozwoleń lub z przekroczeniem ich warunków. Taką sankcją będą opłaty podwyższone.
Działalność bez wymaganego pozwolenia, może skutkować nałożeniem opłaty podwyższonej w wysokości 500% należnej opłaty zmiennej odpowiednio: za pobór wód albo za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Ukarany przedsiębiorca będzie miał obowiązek ponieść tę opłatę w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o jej nałożeniu. Dopiero, gdy opłata nie zostanie uiszczona, Wody Polskie będą miały obowiązek wydać decyzję administracyjną o wymierzeniu opłaty podwyższonej.
Naruszenie wymogów pozwolenia wodnoprawnego może oznaczać opłatę podwyższoną równą 10-krotności stawki zmiennej. W tym przypadku opłatę ustali właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska.
Przedsiębiorcy korzystający z wód powinni przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów i obserwować praktykę stosowania nowych regulacji.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku wprowadza spore zmiany dla przedsiębiorców. Obecnie przedsiębiorcy pobierający wodę oraz odprowadzający ścieki do wód lub ziemi uiszczają opłaty za korzystanie ze środowiska.
Po wejściu w życie nowej ustawy przedsiębiorcy będą regulować opłaty za „usługi wodne”. Katalog usług wodnych określa ustawa, zaś opłaty za korzystanie z usług wodnych składać się będą z dwóch części: opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Wysokość tych opłat będzie ustalana przez Wody Polskie. Stawki służące ustaleniu opłat wynikają z ustawy. Opłaty będą wnoszone na rachunek Wód Polskich – państwowej osoby prawnej, wykonującej zadania wynikające z ustawy.