XLVII sesja Rady Miasta Zabrze

10.10.2017

W najbliższy poniedziałek, 16 października, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych trzynaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031,
3) zmiany uchwały nr XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych położonych w Zabrzu przy ul. Macieja Mielżyńskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze,
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Jana Dzierżona 31D w Zabrzu,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 40 w Zabrzu,
7) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Tomasza Nocznickiego 32 w Zabrzu,
8) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok,
9) stwierdzenia przekształcenia: dotychczasowych publicznych sześcioletnich szkół podstawowych w publiczne ośmioletnie szkoły podstawowe, dotychczasowych zespołów publicznych szkół w publiczne ośmioletnie szkoły podstawowe, dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych w publiczne branżowe szkoły I stopnia, dotychczasowej publicznej ponadgimnazjalnej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w publiczną ponadpodstawową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz dotychczasowych publicznych ponadgimnazjalnych szkół policealnych w publiczne ponadpodstawowe szkoły policealne, prowadzonych przez Miasto Zabrze,
10) przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Zabrze inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze,
11) przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze”,
12) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Bielszowickiego w granicach administracyjnych Miasta Zabrze,
13) zmiany Uchwały nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze.