Rusza przebudowa Oczyszczalni Ścieków Mikulczyce

07.09.2017

7 września, na terenie Oczyszczalni Ścieków Mikulczyce w Zabrzu odbyło się symboliczne „wbicie łopaty” w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”.

Wykonawcą robót budowlanych została firma AWBUD Sp. z o.o. z Ogrodzieńca. Cena kontraktowa wynosi 17 064 687,05 zł (netto).

Nad całością zadania nadzór sprawować będzie firma, która wygrała przetarg na świadczenie usług inżyniera tj. firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Wartość Umowy wyniesie: 645 000,00 zł (netto). Umowa została zawarta 21 czerwca br.

– Dziękuję nie tylko za determinację, ale i pozyskanie środków na ten jakże ważny dla naszej społeczności cel – stwierdziła podczas dzisiejszej uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszymy się, że na terenie naszego miasta wciąż podejmowane są nowe działania proekologiczne, które są dla nas priorytetem.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” jest wypełnienie określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. zaostrzonych standardów oczyszczania ścieków. Od 1 stycznia 2016 r. warunki odprowadzania ścieków do wód i ziemi zależą od wielkości danej oczyszczalni, a nie jak dotychczas, od wielkości metropolii.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 13 kwietnia br. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowana wartość przedsięwzięcia sięga ponad 36 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 17 mln zł. Inwestycja obejmie przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupi również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych. Celem przebudowy jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Zgodnie z zawartą Umową z NFOŚiGW, przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce musi zostać zakończona do końca 2019 roku. Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

Oczyszczalnia ścieków Mikulczyce to jedna z dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych funkcjonujących obecnie w Zabrze, która oczyszcza ok. 12-13% wszystkich ścieków. Położona w Zabrzu – Mikulczycach przy ul. Leśnej 168 oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1989 roku, a jej pierwszą modernizację zakończono w roku 2003. Obiekt odbiera ścieki surowe dopływające grawitacyjnie z dzielnic Grzybowice i Mikulczyce oraz z miejscowości Czekanów.

Oczyszczalnia ścieków „Mikulczyce” nie wymaga kompleksowej modernizacji. Przebudowie podlegać będą urządzenia, które się nie sprawdziły w dotychczasowej eksploatacji, bądź nie są w stanie spełnić oczekiwanych od nich nowych wymagań, określonych w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 roku, w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014. Poz. 1800), w sposób szczególny dotyczącego aglomeracji o RLM 100 000 i powyżej.

Zakres prac modernizacyjnych obejmie:

– przebudowę następujących obiektów: pompowni ścieków I°, budynku krat i stacji zlewnej, pompowni ścieków II° i osadu recyrkulowanego, czerpni pompowni ścieków II°, czerpni pompowni osadu recyrkulowanego, pompowni odcieków, reaktorów biologicznych, zbiorników retencyjnych, stacji odwadniania i higienizacji osadu, czerpni osadu nadmiernego ustabilizowanego, stacji dmuchaw, stacji dawkowania i magazynu reagentów, budynku socjalnego z dyspozytornią, stacji transformatorowej, komory mieszania i rozdziału, komory rozdziału ścieków, portierni, kanału odpływowego ścieków oczyszczonych z wylotem, rozdzielni reaktorów biologicznych
– budowę następujących nowych obiektów: piaskownika, koryta pomiarowego, stacji odbioru i separacji piasku, zadaszenia węzła załadunku i higienizacji osadu, prekraty koszowej, komór tlenowej stabilizacji osadu, biofiltrów, pompowni wody technologicznej,
– rozbiórkę następujących istniejących obiektów: piaskownika, koryta pomiarowego, części reaktorów biologicznych, komory osadu czynnego, pompowni wody technologicznej, poletek osadowych,
– dostosowanie (budowa i remont) infrastruktury i sieci na terenie oczyszczalni tj. rurociągów międzyobiektowych technologicznych, wod-kan., wentylacyjnych, sieci kablowych, kanalizacji kablowej AKPiA, dróg i placów manewrowych, ogrodzenia terenu i zieleni uzupełniającej.
Parametry oczyszczalni po przebudowie będą następujące:
– maksymalna przepustowość Qmaxd = 8000 m3/d
– średnio dobowa przepustowość Qśrd = 5000 m3/d
– RLM = 22 000 – wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu
– RLM = 17 000 – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
Czas na ukończenie zadania wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.