Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

30.08.2017

Planujesz założyć działalność gospodarczą?

Chcesz zdobyć nowe kompetencje i doświadczenie zawodowe?

Pomożemy Ci zrealizować plany zawodowe.

 

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Wsparcie finansowe oferowane w ramach realizowanych projektów umożliwi mieszkańcom województwa śląskiego rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także pomoże w uzyskaniu nowych kompetencji i zbudowaniu lub rozszerzeniu doświadczenia zawodowego.

W celu uzyskania szczegółowej oferty dotyczącej aktualnie realizowanych projektów, zachęcamy do kontaktu z operatorem SPNT- Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. nr tel.: 32 778 91 00, adres mailowy: spnt@arl.pl.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat wybranych, aktualnie realizowanych projektów, z trwającymi naborami:

 

Projekt „Sprawna firma” realizowany w ramach Poddziałania 7.3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020:

·         bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

·         bezpłatne indywidualne doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;

·         wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w kwocie 23 750,00 zł;

·         finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone) – wypłacane maksymalnie do 12 miesięcy prowadzenia działalności, w kwocie ok. 1800,00 zł miesięcznie;

·         specjalistyczne indywidualne doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej (m.in. z zakresu prawa podatkowego, marketingu itp.);

Beneficjentami wsparcia są mieszkańcy województwa śląskiego, należący łącznie do następujących grup:

 

• osoby po 30. roku życia,

• osoby niepracujące, tj. bezrobotni lub bierni zawodowo,

• osoby niepełnosprawne.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych trwa do 15.09.2017 roku.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne na stronie projektu www.spnt.sosnowiec.pl/sprawna-firma .

 

Projekt „Wyspecjalizowani na starcie” realizowany w ramach poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy w branży ICT i/lub nowych technologii osób spełniających kryteria młodzieży NEET z obszaru województwa śląskiego posiadających bazę w postaci odpowiednich predyspozycji, wiedzy lub umiejętności, prowadząca do zwiększenia ich szans na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 15 z nich do końca czerwca 2018 r.

Uczestnikami projektu będzie 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria młodzieży NEET tj.:

w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin),

nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),

nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ,

nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Osoby te nie mogły brać udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

W ramach projektu oferujemy udział dla 9 osób (w tym minimum 5 kobiet) w ścieżce zatrudnienia, która obejmuje:

identyfikację potrzeb Uczestnika,

indywidualne poradnictwo zawodowe,

warsztaty aktywizacyjne,

certyfikowane szkolenia specjalistyczne,

atrakcyjne, płatne staże zawodowe w wysokości 2000 zł brutto,

pośrednictwo pracy.

 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych trwa  do 15.09.2017 r.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne na stronie projektu  www.spnt.sosnowiec.pl/wyspecjalizowani .

 

Projekt „Startuj z SPNT III” realizowany w ramach Poddziałania 7.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020:

• bezpłatne wsparcie szkoleniowe z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

• bezpłatne wsparcie doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

• wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności (dotacja) w wysokości około 25 tys. zł/osobę,

• wsparcie Opiekuna biznesowego w zakresie prowadzenia działalności,

• specjalistyczne doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

 

Projekt „Startuj z SPNT III” jest kolejną edycją programu wsparcia organizowanego w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego, którzy są jednocześnie osobami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia, lub zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy, będącymi pracownikami przedsiębiorstw:

• z sektora MŚP, lub

• przechodzących procesy restukturyzacyjne, lub

• odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub

• znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych trwa do 15.09.2017 roku.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne na stronie www.spnt.sosnowiec.pl/startuj3 .

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projektach.

Liczba miejsc ograniczona!