W Zabrzu powstanie Centrum Usług Społecznych

09.08.2017

Miasto Zabrze otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych”.  

Projekt pt. ”Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę i adaptację budynku znajdującego się przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych.

Kompleksowa oferta wsparcia obejmować będzie utworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności z zakresu wspierania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (klub integracyjny, świetlica dziennego wsparcia), Zespołu Pieczy Zastępczej, Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, punktu porad prawnych.

W celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do usług, w CUS swoje działania będzie prowadzić także oddelegowane zespoły pracowników z jednostek zajmujących się aktywizacją zawodową i przedsiębiorczością. Będą oni wdrażać deinstytucjonalizację usług.

Projekt wynika bezpośrednio z Lokalnego Programu Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023. Jednym z głównych celów określonych w LPROM to Zabrze jako miasto zapewniające przestrzeń przyjazną do życia, zapewniające zrównoważony rozwoju w sferze społecznej.

Projekt polega na przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z instalacjami i przyłączami, zagospodarowaniu terenu wokół budynku i wyposażeniu na potrzeby Centrum Usług Społecznych.

Realizację projektu zaplanowano od lutego 2017 r. do października 2019 r.
Koszt projektu: 7 948 186,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 755 958,10 zł