Nowy okres rozliczeniowy Programu 500+

08.08.2017

Od 1 sierpnia br. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych rozpoczyna przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego (Program 500+) w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Dodatkowe zmiany jakie wprowadzono wraz z nowym okresie zasiłkowym dotyczą po pierwsze, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Takie rozwiązanie praktykowane już jest przy świadczeniach rodzinnych i będzie praktykowane przy jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia dziecka.

Po drugie, wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października br.

Po trzecie, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń . Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

Od 1 sierpnia br., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Wnioski będzie można składać w następujących miejscach:
• W SIEDZIBIE ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ul. 3 MAJA 16 w godzinach:
• poniedziałek: 8:00-19:00
• wtorek: 8:00-14:00
• środa: 8:00-14:00
• czwartek: 8:00-19:00
• piątek: 8:00-14:00
w pokojach 114, 116, 117, 122, 123 – I piętro
w pokoju 224- II piętro tylko dla osób składających wnioski dot. świadczeń wychowawczych na drugie i kolejne dziecko

• W CENTRUM HANDLOWYM M1, ul. Szkubacza 1 ( w okresie VIII-X ), w soboty, w godz.11:00-19:00

• W DZIELNICOWYCH PUNKTACH POMOCY SPOŁECZNEJ ( w okresie VIII-X ), w godzinach:
DPPS KOŃCZYCE ul. Przemysłowa 6 wtorek: 8:00-14:00
DPPS MIKULCZYCE ul. Tarnopolska 57 środa: 8:00-14:00
DPPS ROKITNICA ul. Andersa 34 czwartek: 8:00-14:00
DPPS BISKUPICE ul. Bytomska 28 piątek: 8:00-14:00

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć również w formie elektronicznej poprzez:
• Portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
• Portal ZUS – pue.zus.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
• Systemy bankowości elektronicznej w następujących bankach: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.
• ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).
Ponadto wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać w formie elektronicznej poprzez:
• Portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
• ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku osobiście lub elektronicznie, papierowy formularz wniosku można przesłać na adres Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych. Wniosek do pobrania w załączniku.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 370-68-67 (informacja ZCSR) oraz 32 207-78-44 (infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) lub na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/