Rusza przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce

27.07.2017

27 lipca, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, podpisana została umowa na realizację I części kontraktu „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” – wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu. 21 czerwca br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dostawę samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych (II część kontraktu).

Wykonawcą części zamówienia dot. dostawy samochodu została firma Pojazdy Komunalne TYMBOROWSCY Sp. z o.o. z Kielc. Wartość Umowy wyniesie: 1 690 000,00 zł (netto).

Dzisiaj zawarta została umowa na wykonie robót budowlanych, a wykonawcą została firma AWBUD Sp. z o.o. z Ogrodzieńca. Cena kontraktowa wynosi 17 064 687,05 zł (netto).

– Dziękuję nie tylko za determinację, ale i pozyskanie środków na ten jakże ważny dla naszej społeczności cel – stwierdziła podczas dzisiejszej uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszymy się, że na terenie naszego miasta wciąż podejmowane są nowe działania proekologiczne, które są dla nas priorytetem.

Nad całością zadania nadzór sprawować będzie firma, która wygrała przetarg na świadczenie usług inżyniera tj. firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Wartość Umowy wyniesie: 645 000,00 zł (netto). Umowa została zawarta 21 czerwca br.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” jest wypełnienie określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. zaostrzonych standardów oczyszczania ścieków. Od 1 stycznia 2016 r. warunki odprowadzania ścieków do wód i ziemi zależą od wielkości danej oczyszczalni, a nie jak dotychczas, od wielkości metropolii.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 13 kwietnia br. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szacowana wartość przedsięwzięcia sięga ponad 36 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 17 mln zł. Inwestycja obejmie przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupi również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych.

– Braliśmy pod uwagę wiele wariantów, ale po przeanalizowaniu wszystkich wskaźników okazało się, że najlepszym rozwiązaniem będzie modernizacja i dostosowanie oczyszczalni w Mikulczycach do aktualnych potrzeb i wymogów – stwierdził podczas czwartkowej uroczystości prezes ZPWiK Sp. z o.o.Piotr Niemiec.

Celem przebudowy jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Zgodnie z zawartą Umową z NFOŚiGW, przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce musi zostać zakończona do końca 2019 roku. Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

Oczyszczalnia ścieków Mikulczyce to jedna z dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych funkcjonujących obecnie w Zabrze, która oczyszcza ok. 12-13% wszystkich ścieków. Położona w Zabrzu – Mikulczycach przy ul. Leśnej 168 oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1989 roku, a jej pierwszą modernizację zakończono w roku 2003. Obiekt odbiera ścieki surowe dopływające grawitacyjnie z dzielnic Grzybowice i Mikulczyce oraz
z miejscowości Czekanów.

Oczyszczalnia ścieków „Mikulczyce” nie wymaga kompleksowej modernizacji. Przebudowie podlegać będą urządzenia, które się nie sprawdziły w dotychczasowej eksploatacji, bądź nie są w stanie spełnić oczekiwanych od nich nowych wymagań, określonych w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 roku, w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014. Poz. 1800), w sposób szczególny dotyczącego aglomeracji o RLM 100 000 i powyżej.

Zakres prac modernizacyjnych obejmie:
– przebudowę następujących obiektów: pompowni ścieków I°, budynku krat i stacji zlewnej, pompowni ścieków II° i osadu recyrkulowanego, czerpni pompowni ścieków II°, czerpni pompowni osadu recyrkulowanego, pompowni odcieków, reaktorów biologicznych, zbiorników retencyjnych, stacji odwadniania i higienizacji osadu, czerpni osadu nadmiernego ustabilizowanego, stacji dmuchaw, stacji dawkowania i magazynu reagentów, budynku socjalnego z dyspozytornią, stacji transformatorowej, komory mieszania i rozdziału, komory rozdziału ścieków, portierni, kanału odpływowego ścieków oczyszczonych z wylotem, rozdzielni reaktorów biologicznych
– budowę następujących nowych obiektów: piaskownika, koryta pomiarowego, stacji odbioru i separacji piasku, zadaszenia węzła załadunku i higienizacji osadu, prekraty koszowej, komór tlenowej stabilizacji osadu, biofiltrów, pompowni wody technologicznej,
– rozbiórkę następujących istniejących obiektów: piaskownika, koryta pomiarowego, części reaktorów biologicznych, komory osadu czynnego, pompowni wody technologicznej, poletek osadowych,
– dostosowanie (budowa i remont) infrastruktury i sieci na terenie oczyszczalni tj. rurociągów międzyobiektowych technologicznych, wod-kan., wentylacyjnych, sieci kablowych, kanalizacji kablowej AKPiA, dróg i placów manewrowych, ogrodzenia terenu i zieleni uzupełniającej.

Parametry oczyszczalni po przebudowie będą następujące:
 maksymalna przepustowość Qmaxd = 8000 m3/d
 średnio dobowa przepustowość Qśrd = 5000 m3/d
 RLM = 22 000 – wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu
 RLM = 17 000 – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Czas na ukończenie zadania wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.