„Bony na innowacje dla MŚP”

13.07.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach
II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014
– 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza konkurs na
dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Wniosek o
dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony
internetowej PARP w terminie: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

Więcej informacji na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r