XLIV sesja Rady Miasta Zabrze

05.07.2017

10 lipca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dwadzieścia projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031,
3) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zabrze lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,
4) nadania nowych nazw dla dróg – ul. Wodnika, ul. Koziorożca i ul. Strzelca,
5) nadania nowej nazwy dla drogi – ul. Marsa,
6) nadania statutu Domowi Dziecka Zabrzu,
7) zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. PGR Nowy Dwór, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze,
9) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Stefanii Szczepaniakowej 9 w Zabrzu,
10) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. 1 Maja 5of. w Zabrzu,
11) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku położonym przy ul. Profesora Tadeusza Banachiewicza 19 w Zabrzu,
12) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym przy ul. Jana Dzierżona 29b w Zabrzu,
13) przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Macieja Mielżyńskiego,
14) zawarcia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego nieruchomość położoną w Zabrzu przy ul. Wolności,
15) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnym nr 1 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy
ul. Sokolskiej, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
16) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35,
17) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu, ul. Jana III Sobieskiego 3b,
18) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, ul. Wiktora Brysza 4,
19) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16,
20) ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.