Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1

29.06.2017

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania
naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy
naukowo-badawcze” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków od 12.06.2017 do
12.09.2017

 

Na co można otrzymać
dofinansowanie?

Wsparcie udzielane jest na
realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe,
wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na
podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt,
w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska
dofinansowania).

 

Podmioty uprawnione do ubiegania
się o wsparcie:

Konsorcjum, w którego skład
wchodzi:

co najmniej jedna jednostka
naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo zarejestrowane
i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie
więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych
przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu
wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

 

Więcej informacji na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/